CONSELLS

ANTICONGELANT
 • En què consisteix el líquid refrigerant?

  El líquid refrigerant està compost bàsicament d'aigua i etilenglicol (alcohol que redueix el punt de congelació del líquid), a més d'altres additius específics.

 • Quines funcions compleix el líquid refrigerant?

  A més d'evacuar la calor generada en el motor, el líquid refrigerant eleva el punt d'ebullició de l'aigua en dur incorporat anticongelant, disminueix el seu punt de congelació i protegeix el motor contra la corrosió de l'alumini, el bronze, el coure, la soldadura, l'acer i el ferro colat i evita la formació de dipòsits i llots.

 • Què passa si no canvio el líquid refrigerant?

  El líquid refrigerant incorpora tota una sèrie d'additius la funció dels quals és protegir el motor contra la corrosió i la formació de dipòsits, reduir el seu punt de congelació i incrementar el punt d'ebullició per evitar l'evaporació del líquid. Tots aquests additius perden les seves propietats amb el pas del temps, de manera que no substituir-los segons els terminis donats pel fabricant és perjudicar el motor i altres components com ara el sistema de calefacció, el radiador, etc.

 • Té importància el color del líquid refrigerant a l'hora de substituir-lo?

  El color cridaner del líquid refrigerant té per missió facilitar la localització de possibles fuites en el circuit de refrigeració gràcies al rastre molt visible que deixa el líquid en vessar-se.

 • Es pot afegir aigua de l'aixeta al circuit de refrigeració del motor?

  L'addició d'aigua de l'aixeta al circuit de refrigeració del motor acabarà produint en el motor danys greus derivats de la calç que conté i dels components antioxidants, anticorrosius i anticongelants que li manquen. Amb el temps se sedimentaran dipòsits i fangs que obstruiran, corroiran i faran malbé els metalls i els conductes.

 • Quin és l'interval de substitució del líquid refrigerant?

  L'interval de substitució apropiat és sempre el que determina el fabricant en cada cas. Tanmateix, per norma general i com a referència, se sol substituir almenys una vegada cada 2 anys o cada 40.000 km.


 • C/ Sant Jordi, 26, 25620 Tremp (Lérida, Espanya)
  T: 973652853 T: 973652853

 • HORARI
 • De dilluns a divendres: 09:00 a 13:30 i de 16:00 a 20:00
  I dissabtes de 10:00 a 13:00